Kyrkbytjärnen

  (Klicka för större kartbild,,,)

 

Ingress

Kyrkbytjärn är Bollnäs bästa fågelsjö med en del åkermark runt om. I öster ett par fina lövområden, biotopskyddet och Vänberg samt i sydväst, söder järnvägen, ett fint försumpat buskområde. Förekomsten av olika biotoper gör att området som helhet uppvisar en stor artrikedom.

 

Fåglar

Häckfåglar

Grågås, bläsand, kricka, gräsand, rördrom, trana, brun kärrhök, rör- och sävsångare. I skogen i öster bl.a. skogsduva, gröngöling, gråspett och mindre hackspett.

Vår

När isen smält med början i sjöns smalaste del rastar en hel del sångsvan, gäss och änder . Senare på våren ses skedand, årta och snatterand.  Grönbena, brushane, gluttsnäppa och svartsnäppa rastar Ärlor, piplärkor, lappsparvar m.m. rastar regelbundet och ormvråk, fjällvråk, stenfalk, tornfalk samt blå kärrhök ses regelbundet under denna tid.  Senare på våren hörs ibland småfläckig sumphöna, vattenrall, gräshoppsångare, flodsångare och busksångare.

Tillfälligt

Rödhuvad dykand, smådopping, svarttärna, pilgrimsfalk, mindre sumphöna, dubbelbeckasin, och trastsångare.

 

Skådartips

Förutom skådning från tornet, som du går till från parkeringen efter vägen mot Eh, kan det vara ide att gå en tur genom biotopskyddet där en del hackspettar brukar uppehålla sig. Biotopskyddet hittar man efter bron om man fortsätter vägen mot Eh. Sjöns västligaste delar ses bäst ifrån området alldeles norr om kyrkan.